Adatvédelmi tájékoztató

Ön a pályázat megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-Konstrukt Zrt. a személyes adatait nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

Az adatkezelés célja: Cégünknél a megüresedő állások betöltése érdekében a legalkalmasabb jelölt kiválasztása, Ön, mint hozzájárulást adó magánszemély, valamint adatkezelő közötti kapcsolat fenntartása, illetve a felek közötti kommunikáció biztosítása.

Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás és azok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, annak kötelező megtételét, teljesítését jogszabály, illetőleg felek közötti szerződés nem írja elő. Az adatkezelés jogalapja az érintett (adatalany) hozzájárulása. Az adatkezelés részletes szabályait a 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) szabályozza.

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy adatkezelési tevékenységére vonatkozóan az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján bejelentéssel élt, a 2011. évi CXII. tv. által előírt bejelentést megtette. (Nyt. szám: NAIH-132105/2017.)

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az általa kezelt adatok kizárólag a jelen nyilatkozatban írt célra kerülnek felhasználásra, azokat adatkezelő jogosulatlan, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és az adatkezelési cél, avagy a nyilatkozat visszavonása esetén azok megsemmisítésre kerülnek.

Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérni és kapni, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, felvilágosítást kérni, illetőleg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszát előterjeszteni, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásbeli nyilatkozattal visszavonni.

Abban az esetben, amennyiben Ön az adatkezeléshez a hozzájárulását megadta, úgy biztosítjuk, hogy társaságunk kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében és a fentebb írt rendelkezések megtartása mellett használja, tartja nyilván adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A fentieket megértettem és az adatkezeléshez hozzájárulok.